ทำไมต้องจัดการ Supply Chain

ยกระดับธุรกิจของคุณให้ตอบรับกับยุค Digital & New Normal, Next Normal

ยกระดับการบริหารงานในองค์กรของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกับ Microsoft Dynamics 365 Financial & Operation หรือ Dyn 365 ด้วยระบบการทำงานที่ประสานการทำงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กรเข้าด้วยกัน สร้าง Eco System ที่ทำให้คุณพร้อมกว่าครั้งไหน ๆ ในการเชื่อมโยงธุรกิจของคุณกับลูกค้า คู่ค้า และขยับขยายธุรกิจด้วย Digital Business Model ได้อย่างสะดวก Microsoft Dynamics 365 / Dyn 365 ยืดหยุ่นมากพอที่จะช่วยคุณปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจให้เท่าทันสถานการณ์ New Normal, Next Normal ทั้งปรับเปลี่ยนการผลิต รูปแบบการขาย การให้บริการ ที่สำคัญปรับขั้นตอนการทำงานให้ Light & Lean (optimize operation) ช่วยคุณสร้างสรรค์กลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ปัจจุบัน รองรับอนาคตได้ดียิ่งขึ้น และพร้อมทำเงิน

Microsoft Dynamics 365 รวมทุกระบบที่ธุรกิจคุณต้องการ “เพื่อสร้างระบบ Eco System”


Microsoft Dynamics 365 รวมทุกระบบที่ธุรกิจคุณต้องการ

“เพื่อสร้างระบบ Eco System”

Microsoft Dynamics คือ

Microsoft Dynamics 365 Financial & Operation มาจาก Microsoft Dynamics AX ซึ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างจาก server base เป็น cloud base ทำงานได้ทั้งแบบ mobile app, web app, และ desktop พร้อมทั้งปรับเปลี่ยน feature and function ด้าน accounting & finance, operation, supply chain management, service, และ production ให้รองรับกับการทำงานในยุค Digital & New Normal ยิ่งขึ้น

Microsoft Dynamics 365 Financial & Operation รวมระบบ ERP และ CE (Customer Engagement) เข้าด้วยกัน ทุกส่วนงานจะประสานงานเป็นหนึ่งอย่างอัตโนมัติและอัจฉริยะ ผู้ใช้งานในทุกแผนกทั้ง Sale, Purchase, Warehouse, Logistics, Accounting & Finance, Customer

Service, Field Service, Project, Production, HR, ฯลฯ จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง Dyn 365 F&O ยังมาพร้อมเทคโนโลยี AI, AR, IoT, Robot ที่ช่วยให้ท่านขับเคลื่อนธุรกิจแบบ Automate system ด้วยเทคโนโลยีได้อย่างสมบูรณ์แบบ

นอกจากนี้ Microsoft Dynamics 365 ยังรวมบริการอื่นๆ เช่น การสร้างแอปส่งเสริมการทำงานโดยไม่ต้องเขียน Code ด้วย Microsoft PowerApps, การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วย Microsoft Power BI และการทำ Forecasting เป็นต้น

Dynamics 365 ดีไหม? ช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร?

Dynamics 365 หรือที่หลาย ๆ คนเรียกว่า Dyn365 ครอบคลุมการทำงานทุกแผนกในองค์กร สร้างระบบการทำงานที่ Light & Lean เติมความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อตลาด ที่มีแนวโน้มว่าความต้องการ หรือ ไม่ต้องการจะเกิดอย่างฉับพลันถี่ขึ้น อีกทั้งรองรับการทำงานแบบ Self-Service เพื่อให้คู่ค้า หรือลูกค้ากรอกข้อมูลต่างๆ ด้วยตัวเองได้

ตัวอย่างเช่น ผู้ซื้อให้ผู้ขายกรอกข้อมูลสินค้า ราคา การส่งสินค้า การรับประกัน ผ่าน portal ระบบจะแนะนำได้ว่าควรซื้อผ่านผู้ซื้อรายใด ในส่วนแผนกขาย Dyn365 รองรับทั้งการขายแบบ offline และ online สร้างระบบการกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับการขาย ให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และวางแผนปิดการขายให้ได้เร็วและมากที่สุด ฝ่ายผลิตสามารถใช้ Dyn365 ร่วมกับ AI, AR, IoT, Robot เพื่อวางแผนและดำเนินการผลิต รวมถึงการดูแลรักษาเครื่องจักร ทั้งฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายผลิต วางแผนร่วมกันในการกำหนดวันส่งสินค้าให้ได้ตามสัญญา

สำหรับผู้บริหารก็ได้ประโยชน์สูงสุดจาก PowerBI ที่ให้ข้อมูลแนวโน้มยอดขายของแต่ละสินค้า แต่ละพื้นที่ แต่ละลูกค้า ข้อมูลหลากหลายมุมมองที่อาจจะเป็นจุดสำคัญที่นำมาซึ่งการปรับเปลี่ยน การสร้าง Business ECO System เพื่อต่อยอดธุรกิจ Dyn365 มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ด้านการเงิน (Finance) – เติมกำไรด้วยการบริหารทางการเงินที่ให้ภาพชัดเจน

ระบบบัญชีวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินขั้นสูงด้วย AI คาดการณ์รายได้ที่จะเข้ามาได้อย่างรวดเร็ว Dynamics 365 Finance รองรับได้หลายสกุลเงิน ช่วยให้คุณปิดบัญชีได้เร็วขึ้น และปิดบัญชีได้ทุกช่วงเวลาตามต้องการ พร้อมให้คุณก้าวสู่มาตรฐานการบริหารทางการเงินระดับโลกอย่างคล่องตัว และยืดหยุ่น

ด้านการจัดการ (Operation) – เปลี่ยนการทำงานเชิงรับเป็นเชิงรุก

Dynamics 365 ช่วยให้การจัดการ operation เป็นแบบ Light & Lean ได้ เพิ่มความคล่องตัว ในการทำงานให้ทันใจลูกค้า ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น ที่สำคัญทำให้ธุรกิจคล่องตัว ในการเชื่อมต่อการทำงาน กับทั้งลูกค้า และคู่ค้าได้อย่างอัตโนมัติ ช่วยสร้าง Business Eco System ที่ช่วยเสริมการ “ต่อยอด แตกไลน์สินค้าและบริการ” ผู้ใช้สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน Device หลากหลาย

ทำงานได้ทั้งแบบ Online และ Offline เสริมประสิทธิภาพในการจัดการ Supply Chain Management, Warehouse Management และ Logistics Management ที่ช่วยช่วงชิงโอกาสในการขายได้ดีขึ้น ทั้ง online และ offline การจัดการสินค้าคงคลังอย่างอัจฉริยะ การกระจายสินค้าถึงมือผู้ซื้อเร็วขึ้น ลดต้นทุนในทุกขั้นตอน

ด้านการผลิต (Production) – เสริมนวัตกรรมการจัดการผลิต

Microsoft Dynamics 365 Finance & Operation

Dynamics 365 F&O ครอบคลุมถึงการผลิต (Production) ทุกขั้นตอนการผลิตจะเชื่อมต่อกับระบบบัญชี และ supply chain อีกทั้งยังมาพร้อมกับ IoT (Production control & IoT) ที่ช่วยในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร เฝ้าระวังการทำงานของเครื่องจักร และให้ข้อมูลเชิงลึกในการจัดการ resource เช่น Delayed orders, Equipment down เป็นต้น ซึ่งนำสู่การวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Dynamics 365 F&O – Production รองรับได้ทุกรูปแบบหลักของการผลิต Discrete, Process, และ Lean อีกทั้งรองรับเป้าหมายการผลิต make to stock, make to order, configure to order, engineer to order เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทสินค้า และวิธีการขาย Dynamics 365 Production รองรับทุกขั้นตอนในวงจรการผลิต ตั้งแต่ production order จนจบขั้นตอน period closure ในส่วนของ production order ระบบรองรับทั้ง production order, batch order, kanban, และ project ในทุกขั้นตอนมีรายงานให้ตรวจสอบ ที่สำคัญในส่วนของ QA ระบบมี template สำหรับการตรวจสอบ การทดสอบ นับจำนวน และ update stock

Dynamics 365 F&O Production มีความยืดหยุ่นมากทุกระบบ ทุกรูปแบบการผลิต สามารถผสมกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ผลิตได้ทันตามต้องการ ทั้งคุณภาพ ตามเวลาที่กำหนด และต้นทุน

ด้านบริการลูกค้า (Customer Service) – เพิ่มความเข้าใจสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าที่ดีขึ้น

สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าแบบสูงสุดด้วยบริการแบบรู้ใจ ทันใจ เข้าใจอารมณ์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริการที่มอบให้นั้นมากกว่าความคาดหวังของลูกค้า Dynamic 365 Customer Service ระบบจะตรวจสอบอารมณ์ความรู้สึกของลูกค้าด้วย Chat Bot & AI ที่จะมาช่วยคุณแก้ปัญหา ให้คำแนะนำ ด้วยความเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธุรกิจกับลูกค้ามากขึ้น จนเกิดเป็นความประทับใจและ Loyalty ต่อแบรนด์

ด้านบริการออกหน้างาน (Field Service) – บริการ “เสร็จจบ” ในครั้งเดียว

การมอบหมายงานแบบถูกที่ถูกเวลา เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานทรัพยากร Dynamic 365 Field Service จะคาดการณ์และจัดการกับปัญหาก่อนที่มันจะเกิดขึ้น เป็นการแก้ไขปัญหาที่ “ต้นทาง” การแก้ไขปัญหาจึงสำเร็จได้เร็วขึ้น อีกทั้ง IoT sensors & AI จะช่วยแจกจ่ายงานอัตโนมัติไปยังบุคคลที่มีหน้าที่อย่างเหมาะสมเพื่อให้แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วที่สุด

ด้านบริหารบุคคลทรัพยากรและการจัดหา (Human Resource) – พนักงานทำงานสำเร็จธุรกิจก็สำเร็จ

สร้างประสบการณ์ใหม่ในการบริหารกำลังคนด้วยการส่งเสริมให้พนักงานบริการ และเข้าถึงทุกข้อมูลด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความก้าวหน้า ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ Dynamics 365 Human Resource (HR) ระบบจะพัฒนาความคล่องตัวการทำงานในองค์กรด้วยการให้ผู้จัดการ และทีมงานเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ผลงาน, ตารางการทำงาน, ข้อมูลส่วนตัว, การเข้าอบรม เป็นต้น เพื่อลดความซับซ้อนในการทำงาน และสามารถปรับปรุงการวางแผน สร้างระบบจัดการกำลังคน ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

ด้านบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Sale) – เข้าถึงทุกรายละเอียดปิดการขายได้เร็วขึ้น

เมื่อผู้ซื้อแต่ละคนต้องการประสบการณ์ที่แตกต่างกัน การตอบคำถามของลูกค้าอย่างทันทีทันใดด้วย AI จะทำให้เซลส์สามารถแก้ไขปัญหา สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกค้าได้มากขึ้น Dynamic 365 Sales ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับทีมเซลส์ แสดงรายละเอียดที่ชัดเจน ติดตามลูกค้า ทำให้ปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในเชิงลึกเชื่อมต่อข้อมูลจาก LinkedIN Sales Navigator, Dynamic 365 Sales, และ Microsoft 365 สร้าง Relationship Pipeline เพื่อเข้าถึงพฤติกรรม และตัวตนของลูกค้ามากขึ้น

ทำไมต้องเลือก Microsoft Dynamic 365 กับ Bhatara Progress

We Complete Your Art of Doing Business.

● เราเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงตั้งแต่ปี 2538

เราใส่ใจเตรียมความพร้อมทั้งในด้าน Soft Skill และ Hard Skill เพื่อให้การทำงานระหว่างเราและลูกค้าเกิดผลสำเร็จ เราเข้าใจความต้องการทางธุรกิจ เราจึงช่วยให้ลูกค้าสร้างนวัตกรรมระบบการทำงานเพื่อนำธุรกิจเข้าสู่ Digital Mode อย่างราบรื่น ช่วยลูกค้า

ปรับเปลี่ยนระบบการทำงานเพื่อรองรับ New Normal เข้าใจความต้องการธุรกิจ และนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยการทำงาน ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างเต็มประสิทธิภาพ

● เรามีความเชี่ยวชาญในด้าน Dynamic Microsoft , AX, NAV

ด้วยประสบการณ์การทำงานร่วมกับลูกค้ามามากกว่า 20 ปี รวมถึงการสร้าง Success Stories มากมายทำให้ทีมงานของเรามีศักยภาพ มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีของ Microsoft ทั้งส่วน ERP และ Infrastructure ในส่วน ERP; Microsoft Dyn 365 F&O, Microsoft Dyn 365 BC, Microsft Dyn Ax, Microsoft Dyn NAV และยังรวมถึง PowerBI, LS Retail ในส่วน Infrastructure; Azure Services, Microsoft 365 และอื่นๆ เราจึงพร้อมตอบสนอง “Core business” และ ธุรกิจใหม่ของท่าน

● เรา “น่าเชื่อถือ” พิสูจน์ได้จากรางวัลมากมาย
ด้วยความมุ่งมั่นส่งมอบ Solutions & Services ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าตลอด 26 ปีที่ผ่านมาทำให้เราได้รับการยอมรับจากลูกค้าจำนวนมาก ส่งผลให้เราได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัล The Country Partner of the Year – Microsoft Dynamics, รางวัล Microsoft Asia Platinum Award – SI, รางวัล The Best Microsoft Licensing Advisor และรางวัล The Country Partner of the Year – World wide

สรุป

Microsoft Dynamics 365 เป็น Software Solution ทางธุรกิจที่ช่วยสร้างระบบการทำงานที่ตอบโจทย์การทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยการลดขั้นตอน ลดความผิดพลาด ลดเวลาในการทำงาน ลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร รวมถึงการมีข้อมูลและการวิเคราะห์ในเชิงลึกจะช่วยให้องค์กรรับมือและตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน หรือเร็วกว่าคู่แข่ง ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่จะนำพาองค์กรให้เติบโต และยกระดับธุรกิจตามความคาดหวังได้.