HR Focus V.4 .3

ซอฟท์แวร์บริหารทรัพยากรบุคคล รังสรรค์จากเทคโนโลยีล่าสุด

เครื่องมือในการเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน ทั้งประวัติและประสบการณ์ก่อนเข้าทำงาน และเมื่อเริ่มทำงาน

HR – Focus V.4.3

คงไม่มีใครปฏิเสธว่า “บุคคลากร” คือ ทรัพยากรที่มีค่าอนันต์ จนปัจจุบันนี้เรียกขานกันว่า “ทรัพยากรบุคคล” ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลจึงทวีความสำคัญสำหรับทุกองค์กร นอกจาก จะคิดค้นกลยุทธ์ในการบริหาร การ “ซื้อใจ” “put a right man on a right job” , “พระคุณจากน้อยไปหามาก / พระเดชจากมากไปหาน้อย”  หรือ “stick and carrot” แล้ว ก็ต้องมีเครื่องมือในการเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน ทั้งประวัติและประสบการณ์ก่อนเข้าทำงาน และเมื่อเริ่มทำงาน การใช้เวลากับการทำงาน พัฒนาการในการทำงานและสถิติการขึ้นเงินเดือนที่มาของรายได้ของพนักงานในแต่ละตำแหน่ง การอบรมต่างๆ การวิเคราะห์ชั่วโมงทำงาน และผลงานที่เกิดขึ้น เป็นต้น

HR – Focus ซอฟท์แวร์บริหารทรัพยากรบุคคล

รังสรรค์จากเทคโนโลยีล่าสุด ณ ปัจจุบัน ซึ่งจะยัง “ทันสมัย” ได้อีกยาวนาน อีกทั้ง การออกแบบโครงสร้าง ให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนการจัดการได้ตามความเหมาะสม  HR – Focus จึงมีคุณสมบัติเครบถ้วนทั้ง HRM, HRD & e-HR  HR – Focus พร้อมจะอวดโฉมฉกาจฉกรรจ์ในแต่ละ modules ดังต่อไปนี้
Employee Self Service Module (On Web)

 • สามารถเรียกดูข้อมูลประวัติของพนักงานแบบรายบุคคล รายกลุ่ม หรือตามระดับได้
 • สามารถบันทึกใบลา ใบขอทำงานล่วงเวลา ใบเปลี่ยนกะแลกกะ ใบขอฝึกอบรม ใบขอกำลังพล แบบทดสอบ ใบประเมินผล
 • สามารถกำหนดสิทธิผู้ขอและผู้อนุมัติ ตามสายงาน ตามกลุ่มพนักงาน หรือข้ามสายงานได้
 • สามารถเรียกดูเอกสารที่รอการอนุมัติ และที่อนุมัติให้ดำเนินการได้

ฟีเจอร์เด็ด สุดล้ำของ HR Focus

สามารถเชื่อมกับซอฟท์แวร์ด้านบัญชีการเงิน หรือ ERP เช่น  ACCPAC, MS Navision, MS Axapta  และโปรแกรมอื่นๆ ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน หรือเงินพิเศษต่างๆ จะถูกส่งไปยัง Data Center ในรูปแบบ .text, .xls , .csv อีกทั้งท่านยังสามารถกำหนดความต้องการด้านรายงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงานในระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับบริหาร  เพื่อเสริมความพร้อมให้ท่านในการวิเคราะห์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Time Attendant Module

 • รองรับการทำงานแบบ หมุนกะ ควบกะ กะข้ามวัน และโอทีข้ามวัน เบี้ยขยัน ได้
 • รองรับการรูดบัตรได้ถึง 5 คู่ต่อกะการทำงาน เชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องรูดบัตรได้ทุกร่น ทุกยี่ห้อ
 • รายงานวิเคราะห์ จำนวนวัน จำนวนชั่วโมง จำนวนเงิน ในแต่ละกะการทำงาน การทำโอที สามารถเรียกดูได้เป็นรายบุคคล ตามฝ่าย ตามกลุ่มพนักงาน หรือแบบต่อวันได้

Payroll Module

 • รองรับการกำหนดรหัสเงินได้ เงินหัก แบบคงที่ ไม่สม่ำเสมอ ได้ไม่จำกัด
 • รองรับหลายรูปแบบการจ่ายเงิน เงินสด และโอนเข้าบัญชีธนาคารได้หลายๆ ธนาคาร และภายใน 1 งวด สามารถกำหนดวันที่โอนเข้าบัญชีได้
 • รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลเข้า GL & Cost Center ได้กับทุกโปรแกรมบัญชี

Inquiry Module

 • สอบถามอัตราเงินเดือนพนักงานตามอัตราต่างๆ หรือ ตามช่วงเงินเดือน เพื่อมาวิเคราะห์โครงสร้างฐานเงินเดือนของบริษัทได้
 • วิเคราะห์ เสาะหา พนักงานด้วยข้อมูลส่วนตัว บ้านเกิด กลุ่มเลือด มหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษา ศาสนา อื่นๆ
 • สอบถามพนักงานที่เข้าใหม่ – ลาออก เริ่มงาน พ้นทดลอง เพื่อทำการวิเคราะห์ Turn Over

Training Module

 • สามารถจัดทำ Training Need ,Training Road map ได้
 • สามารถเลือกวิธีการให้คะแนนตามหัวข้อ หรือแบบถัว
 • รายงานประวัติการประเมินผลการฝึกอบรม เปรียบเทียบก่อนอบรมและหลังอบรม

Recruitment Module

 • สามารถวางแผนอัตรากำลังพลขององค์กรได้
 • สามารถบันทึกแบบฟอร์มใบสมัครงาน  และทำข้อสอบ ผ่านระบบ Internet ได้ พร้อมการจับเวลาทดสอบได้ (Option)
 • สามารถโอนข้อมูลจากผู้สมัคร ไปเป็นพนักงานได้โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลใหม่
 • รายงานเปรียบเทียบจำนวนผู้สมัคร และการสรรหาพนักงานได้ตามเป้าหมาย

HR – Focus V.4.3

Appraisal Module

รองรับการประเมินผลการปฏิบัติงานมุ่งเน้นให้ทราบถึงความรู้ ทักษะความสามารถ   และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีการประเมินแบบ 360 องศา 

 • สามารถวางแผนการประเมินผลพนักงานในแต่ละปีได้ไม่จำกัด จำนวนครั้ง
 • สามารถกำหนดวิธีการประเมิน แบบให้เกรด ถัวเฉลี่ยน้ำหนักคะแนน % การชี้วัดตามเป้าหมาย ช่วงคะแนนการตัดเกรด แบบบรรยาย แบบตัวเลือก โดยโปรแกรมจะดึงค่าไปคำนวณให้อัตโนมัติ
 • สามารถส่งข้อมูลผลการประเมินพนักงานเพื่อนำไปปรับเงินเดือน จ่ายโบนัส ปรับตำแหน่งงาน โอนย้าย เลิกจ้าง ฝึกอบรมพนักงาน

Welfare Module
รองรับการจัดการสวัสดิการพนักงาน ประกอบไปด้วยระบบงาน ค่ารักษาพยาบาล คลังยา สมาชิกสหกรณ์ ระบบเงินกู้ ระบบรถรับส่งตามระยะทาง  ระบบการบันทึกค่าใช้จ่าย การเคลมประกันชีวิต กองทุนเงินทดแทน ประกันสังคม เปรียบเทียบกับงบประมาณที่วางไว้

 • รองรับการบันทึกค่าใช้จ่ายจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณ
 • สามารถแยกรายได้ที่นำมารวมเป็นเงินได้สวัสดิการ
Play Video

ดาวน์โหลดไฟล์ Microsoft Dynamics 365 Sales (Sales Co-pilot)

สนใจเรียนรู้โปรดักส์และโซลูชั่นเพิ่มเติมไหม?