ทำความรู้จักกับเรา

บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด เติบโตอย่างมั่นคง
ด้วยการส่งมอบความสำเร็จให้ลูกค้า

โดยศักยภาพขององค์กรและทีมงานที่มีความกระหายในการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมการทำธุรกิจยุค Digital ที่ทุกส่วนงานต้องประสานเป็นหนึ่งอย่างอัตโนมัติและอัจฉริยะ ช่วยเพิ่มความสำเร็จในการบริหารจัดการ People, Process, และ Profit และตอบสนองความต้องการทางธุรกิจให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ สร้างคุณภาพและความสำเร็จของงานด้วย 2 Business Units หลัก และอีกหลาย BU ย่อย 2 BU หลัก คือ Digital Operation (DO) และ Digital IT Infrastructure (DI) ซึ่งขับเคลื่อนด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และผู้เชี่ยวชาญในภาพรวม

We Complete
Your Art

of Doing Business.

Image

วิสัยทัศน์

สร้างคนพร้อมสร้างองค์กรให้เท่าทัน

Digital era และ ใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อม

Image

ภารกิจ

สร้างสรรค์กิจกรรมผ่านทางการทำงาน

ที่จะช่วยปลูกฝัง และส่งเสริมคนให้มีวินัยเรียนรู้ ทำงาน พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบการ review ให้แต่ละคน เห็นสิ่งที่เขาต้องสร้างเสริม และแก้ไข และมีคอร์สอบรมทั้งในเชิง hard skill and soft skill ที่สำคัญ ให้โอกาสในการทดลอง ทดสอบ เพื่อเรียนรู้ถูกผิด รวมถึงจัดเวลา จัดกิจกรรมให้ทีมงานมีเวลาร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ มุมมอง ท่ามกลางธรรมชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดอยู่เสมอ

จุดแข็งของ ภัทร โปรเกรส

บริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์ และมี passion ในการสร้างสรรค์ solution ด้าน DO
ด้วย Microsoft Dynamics 365 platform เช่น

Gradient

Supply Chain Management

Image

Dynamics365 Finance

Image

Dynamics365 Business Central (BC)

Image

Dynamics365 Sales

Image
Center Image

Power Platform

Image

PowerApp

Image

PowerAutomate (Robotic process automation)

Image

PowerBI

Image

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้บริการ HRM Solution ทั้ง Dynamics 365 HR, LinkedIN, และ HR Focus เพื่อช่วยบริหารจัดการเรื่อง “คน”
รองรับการสร้าง futurist และรักษา talent 
บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนา vertical solutions ซึ่งเป็น solution เฉพาะธุรกิจเพื่อสร้างจุดแข็งในการแข่งขัน สร้างจุดเด่นที่แตกต่างที่เพิ่มกำไรให้บริษัทได้
บริษัทฯ มี vertical solutions หลากหลายธุรกิจ เช่น เกษตร, ร้านยา, ก่อสร้าง, property, บริการ (consultant, ติดตั้งเครื่องจักร), ซื้อขาย – rental
or subscription, F&B chain, project management เป็นต้น

รางวัล

บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับของทั้งลูกค้าและคู่ค้า ทุกๆ ปี

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจเลือกใช้บริการมากขึ้นๆ และยังได้รับเกียรติจากลูกค้าเป็น success stories อีกทั้งยังได้รับรางวัล เช่น Microsoft Inner Circle Award ปี 2021/2022, 2022/2023 ซึ่งเป็นบริษัทไทยเพียงหนึ่งเดียวและเป็นเพียงหนึ่งใน 79 Microsoft Worldwide Partner ที่ได้รับรางวัลรางวัลนี้มาจากการรังสรรค์นวัตกรรม ที่มีประโยชน์จริงในการใช้งานของลูกค้า เช่น ePayment, eSCM, Barcode, eImport&Export, IoT เป็นต้น

Prev
Next
thumbnails

Country Partner of the Year

#1 in Asia Inner Circle Award
Microsoft Dynamics 2003, 2012, 2013

thumbnails

Asia Platinum Microsoft System
Integrator Award

#1 in Asia Inner Circle Award
Microsoft Dynamics 2003, 2012, 2013

thumbnails

Asia Platinum Microsoft System
Integrator Award

#1 in Asia Inner Circle Award
Microsoft Dynamics 2003, 2012, 2013

thumbnails

Asia Platinum Microsoft System
Integrator Award

#1 in Asia Inner Circle Award
Microsoft Dynamics 2003, 2012, 2013