บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด

 

เติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 24 บริษัทฯ มุ่งมั่นต่อการเพิ่มความพร้อม ทั้ง soft skill และ hard skill ที่ทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างเราและลูกค้าประสบผลสำเร็จ บริษัทฯ ทำงานด้วยการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าใจความต้องการทางธุรกิจใหม่ๆ นำสู่การสร้างสรรค์รูปแบบการดำเนินธุรกิจใน “โลก Digital” ให้กับลูกค้าของเรา บริษัทฯ ช่วยลูกค้าสร้างระบบการทำงานที่ทุกฝ่ายประสานงานเป็นหนึ่ง ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีความเป็นอัตโนมัติและอัจฉริยะยิ่งขึ้น รวมถึงการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงวิเคราะห์ การคาดการณ์ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถกำหนดทิศทางธุรกิจ ปรับกลยุทธ์ ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ และขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ

บริษัทฯ ก้าวนำต่อไปด้วยการเติมความสามารถและความรอบรู้ให้กับทีมงานตลอดเวลาทั้งระบบ ERP & Infrastructure บริษัทฯ จึงมีความพร้อมในการคิดวิเคราะห์ ออกแบบ solutions รวมถึง service & implement ทั้งด้าน ERP – Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dyn AX / NAV, CRM Online, LS Retail, HR-Focus และ Infrastructure – Cloud services, Security, Data Center, DR-site, Network เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าของเราสามารถใช้ระบบเหล่านี้ในการต่อยอดธุรกิจ เพิ่มช่องทางในการขยายธุรกิจที่เห็นผลได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มผลกำไร ในขณะเดียวกันก็ตอบสนองต่อ “Core business” ของลูกค้า ทันต่อธุรกิจที่ Shift ตลอดเวลา และสิ่งสำคัญ คือ ทำให้ลูกค้าของเราสร้าง หรือทันต่อกระแส Disruptive Innovation Business และก้าวสู่การเป็น The First Mover


ERP & Infrastructure Services Provider
 

No.1 in solutions Second to none in service 

จำหน่ายซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์  

Catalog Bhatara Progress ปี54 

Catalog Bhatara Progress ปี55 

Catalog Bhatara Progress ปี56 

• Business Solutions •