บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด

 

บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด หลงใหลในกำรประยุกต์เทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจของลูกค้า มีพลังใน การสร้างทีมงานให้มีศักยภาพสูงต่อการสร้างสรรค์และส่งมอบนวตกรรมระบบการทำงานอัจฉริยะและอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม บริษัทฯ เติบโตต่อเนื่อง ผ่านทุก season ของการเปลี่ยนแปลงในโลกไอทีตั้งแต่ 1995 และกำลังมุ่ง หน้าสู่อนำคตอย่างท้าทาย เปลี่ยน status สู่ Digital Thrive การ design & deploy solutions เพื่อประยุกต์เทคโนโลยีให้ตอบโจทย์ รองรับความจำเป็นใหม่ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ตามความต้องการของลูกค้าของลูกค้าของบริษัทฯ เป็นพันธกิจที่สำคัญที่สุดของ ภัทร โปรเกรส เพราะนั่น คือ ความสำเร็จในการขับเคลื่อน และการขยายธุรกิจของลูกค้าของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน เป้าหมายของบริษัทฯ คือ Excellence in Business Automation Solutions สร้างสรรค์และส่งมอบนวัตกรรม ระบบการทำงาน (business process innovation) ที่อัจฉริยะและอัตโนมัติ ด้วยการใช้ประโยชน์สูงสุดจาก ERP, Infra (infrastructure), Data, IoT, AI (Artificial Intelligent) AI คืออนาคตของธุรกิจ บริษัทฯ จึง implement ERP ร่วมกับอุปกรณ์ IoT และ ข้อมูลจาก SCADA เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มี คุณภาพและปริมาณมากพอที่จะสร้าง AI ด้วย Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics 365 Business Central, Microsoft CRM รวมทั้ง LS Retail และ HR-Focus ผสานกับความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ในการจัดการข้อมูลให้ เข้าสู่กระบวนการสร้าง AI ย่อมนำ สู่ Business Automation Solutions ที่สมบูรณ์แบบที่สร้างสรรค์นวัตกรรมระบบการทำงานที่ทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างลื่นไหล มีระบบช่วยในการตัดสินใจที่ช่วยลดเวลา ลดความกังวล และมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล เช่น GDPR

บริษัทฯ ออกแบบ infrastructure ทั้ง รูปแบบ datacenter หรือ Cloud ที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนงาน ทุก application ทุกอุปกรณ์ IoT สร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย และเสถียรภาพของระบบและข้อมูล ลดอันตรายที่มาจากโลก cyber แล้วส่งต่อข้อมูลเข้าสู่กระบวนการ AI ดังนั้น ระบบ infrastructure ที่ออกแบบโดยบริษัทฯ จึงมีประโยชน์เต็มที่ทั้งในการทำ งานร่วมกับ ERP การจัดการ Data ความพร้อมในการรับข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT และการเร่งประสิทธิภาพในการทำงานของระบบไอที และ AI ด้วยการปรับเปลี่ยน เรียนรู้ เปิดรับเทคโนโลยี และการทำความเข้าใจกับความต้องการใหม่ๆ ด้านธุรกิจโดยไม่มีข้อจำกัด ทำให้ บริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 25 บริษัทไอทีที่ดีที่สุดในเอเซียในปี 2017 เป็นที่ 1 ในประเทศไทยในฐานะ Microsoft Business Solution อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2003 ถึง 2018 และเป็นหนึ่งเดียวของบริษัทคนไทยที่ได้รับรางวัล Microsoft Inner Circle ถึง 3 ครั้ง (No. 1 in Asia) บริษัทฯ แน่วแน่ต่อพันธกิจการประยุกต์เทคโนโลยี เพื่อประโยชน์สูงสุดของธุรกิจของลูกค้าของเรา ช่วยให้ลูกค้าของเราประสบ ผลสำเร็จในการขับเคลื่อนธุรกิจในโลก Digital. “We complete Your Art of Doing Business.”

 

จำหน่ายซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์  

Catalog Bhatara Progress ปี54 

Catalog Bhatara Progress ปี55 

Catalog Bhatara Progress ปี56 

• Business Solutions •