Network

Network (เครือข่าย) คืออะไร?

network คือ ระบบเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์สื่อสารหรือคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป แล้ว computer network คืออะไร เครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้นก็จะเป็น network หรือเครือข่ายเช่นกันส่วนการใช้งานจะเพื่อการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องขึ้นไป ฉะนั้นระบบ network คือการให้ผู้ใช้งานบนเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสาร รับส่งข้อมูล และควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่บนเครือข่ายได้

ระบบ network สามารถติดตั้งได้ตั้งแต่แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เดียวกัน และสามารถขยายระบบให้ใหญ่ขึ้นเพื่อใช้งานได้ทั้งในระหว่างห้องทำงานที่อยู่ในตึกเดียวกันแล้วถ้าขยายระบบเครือข่ายให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกก็จะเชื่อมต่อระหว่างตึก ระหว่างเมือง จนถึงระหว่างประเทศเลยที่เดียว หากท่านที่อ่านต้องการวางระบบ network สามารถคลิก รับวางระบบ Network ของทางบริษัท Personet ได้เลย

line line

สนใจเรียนรู้โปรดักส์และโซลูชั่นเพิ่มเติมไหม?