Network

Datacenter & Network Solutions

Datacenter มีทั้ง physical, virtualization, HCI, cloud, hybrid การเลือกใช้งานขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความคุ้มค่าทางธุรกิจ data life cycle ความถี่ในการใช้งาน ระยะเวลาที่ต้องการเก็บ และวิธีการทำงานของผู้ใช้งาน รวมถึงขนาดขององค์กร เป้าหมายขององค์กรจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ ขยายตลาดไปต่างประเทศ เป็นต้น

ภัทร โปรเกรส เข้าใจทั้งทางเทคโนโลยี และธุรกิจ เชี่ยวชาญทุกรูปแบบ สามารถออกแบบให้ตามความต้องการแนะนำรูปแบบที่คุ้มค่าเหมาะสมต่อการใช้งานในปัจจุบัน รองรับอนาคต

ภัทร โปรเกรส เป็นคู่ค้ากับทุกแบรนด์ Dell, HP, IBM, Lenovo, Nutanix, Huawei, เป็นต้น

Network– switch , access point สิ่งที่ต้องไตร่ตรองคือ ความสามารถด้านความปลอดภัยที่มากับแต่ละรุ่น ผู้ใช้แต่ละฝ่ายไม่ควรเห็นกัน หรือ อย่างน้อยผู้ใช้แผนกอื่นๆ ต้องใช้ zone ต่างกันกับแผนกบัญชี การเงิน ฝ่ายบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงการเข้าถึงข้อมูลความลับทั้งแบบตั้งใจ และไม่ตั้งใจ

Network brand – Aruba, Cisco, LinkSys, TP Link,