HR-Focus ร่วมกับท่านเผชิญความท้าทายของ HR ในยุค 4.0

HR-Focus ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นๆ นานกว่า 12 ปี HR-Focus จึงพร้อมรองรับยุค 4.0 ยุค Digital ยุค ที่ฝ่ายบุคคลต้องเผชิญกับความท้าทายมากขึ้น กรอบในการทำงานกว้างขึ้น ฝ่ายบุคคลต้องผันตัวเองเป็น HR Tech กันแบบไม่น้อยหน้าแผนกอื่น ๆ ที่ผันตัวเป็น Digital sales, Digital IT, เป็นต้น.

HR Focus ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากการที่ฝ่าย HR ต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับฝ่ายอื่น ๆ ในองค์กรมากกว่าในอดีต อีกทั้ง การเก็บประวัติของพนักงานก็ต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ มากขึ้น การประมวลผลและการคำนวณก็มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น รายงานที่นำเสนอก็ต้องเปลี่ยนเป็นรายงานเชิงวิเคราะห์มากขึ้น ข้อมูลจึงต้องได้รับการจัดการอย่างชาญฉลาด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเข้าถึงรายงานได้ทันทีอย่างปลอดภัย รวมถึงสามารถใช้งานร่วมกับ smart devices ต่าง ๆ ได้

HR-Focus เป็น HR application ที่มีครบทุกระบบงาน เริ่มจากการคัดสรรผู้สมัครงาน เก็บประวัติพนักงาน การเลือกพนักงานจากประวัติ หรือข้อมูลอื่น ๆ เพื่อการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม จัดการเวลาการปฏิบัติงานได้อย่างหลากหลาย ระบบจ่ายเงินเดือน จ่ายค่าจ้าง จ่ายค่าบริการ จัดแผนการฝึกอบรม และประเมินผลพนักงาน รวมถึงจัดการด้านสวัสดิการตามกฎหมาย และสวัสดิการตามนโยบายบริษัท 

จุดเด่นของ HR-Focus
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
HR-Focus รวมขั้นตอนการทำงานสำคัญของบริษัทเข้าไว้ด้วยกัน (Data Center) ซึ่งช่วยให้ผู้บริหาร เห็นและเข้าใจภาพความเป็นไปภายในองค์กรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงสามารถจัดการและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างของระบบที่อยู่ใน Data Center เช่น งานว่าจ้าง, งานบันทึกเวลา, งานบัญชีเงินเดือน, งานสวัสดิการพนักงาน, งานฝึกอบรม, งานประเมินผล, และ งานด้านวิเคราะห์ข้อมูล อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพยากรบุคคล เพราะทุกฝ่ายสามารถเรียกข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาบริหารจัดการงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้เอง 

2. เพิ่มประสิทธิผลของพนักงาน 
HR-Focus ออกแบบให้ใช้งานง่าย สะดวก เช่น บุคคลากรของฝ่ายบุคคลสามารถเรียกใช้ข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาได้เท่านั้น จึงช่วยลดเวลาในการทำงาน ช่วยให้ฝ่ายบุคคลมีเวลาในการโฟกัสในแผนกงานหลักที่ดูแลอยู่มากขึ้นจากเดิม 

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจขององค์กรได้รวดเร็วขึ้น
ข้อมูลในระบบงาน HR-Focus สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนนโยบาย แผนกำลังพล และจัดสรรงบประมาณขององค์กร ได้อย่างทันท่วงที 

4. ลดการใช้กระดาษ HR-Focus ออกแบบให้สามารถเรียกดูรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญๆ ผ่านหน้าจอได้ และสามารถส่งรายงานและเอกสารในระบบ HR-Focus ในรูปแบบ PDF  ผ่าน MS Outlook (e-mail) 

5. ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์รายงานได้ตลอดเวลาตามความต้องการของผู้บริหาร และสามารถวิเคราะห์รายงานได้แบบ Multi Dimension แบบ Real Time บน Power BI ได้

Key Modules ของ HR-Focus
สำหรับซอฟต์แวร์ระบบบบริหารงานบุคคล HR Focus ได้ผ่านการประเมินจากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย หรือ ATSI  ระดับ Platinum HR-Focus ประกอบด้วย modules หลักๆ ดังต่อไปนี้
System Module
HR-Focus ภายใต้การทำงานบนฐานข้อมูลเดียวกัน รองรับการทำงานได้หลายบริษัท หลายสาขา โดยกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานตามหน้าที่และตำแหน่งได้
Employee Module
จัดเก็บข้อมูลพนักงานที่ครอบคลุมทุกรายละเอียด เช่น ประวัติ, ที่อยู่, การฝึกอบรม, สวัสดิการ, ภาษี, ผลงาน, ประสบการณ์ ฯลฯ รองรับการคำนวณเงินโบนัสแบบอัตโนมัติ ตามอายุงาน หรือตามเกรด รวมถึงยังสามารถโอนย้ายข้อมูลทันทีเมื่อเปลี่ยนรหัส
Time Attendance
การกำหนดเวลาในการทำงาน กะ (shift) รูปแบบวันหยุด และตาราง (แผน) การทำงานได้ไม่จำกัด สามารถวางแผนกำลังพล กำหนดตารางการทำงานสำหรับพนักงานแต่ละคน หรือแต่ละหน่วยงานได้ล่วงหน้าทั้งปี รองรับการทำงานแบบควบกะ กะข้ามวัน และโอทีข้ามวันได้ สามารถดึงข้อมูลจากเครื่องรูดบัตรในรูปแบบ Text File ได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ คำนวณค่าแรง/ค่ากะ/ค่าโอที/ขาด ลา สาย/เบี้ยขยัน  รองรับอัตราการจ่ายค่าโอทีตามกฎหมาย หรือกำหนดเองได้ 4 ช่วง คือโอทีก่อนเข้างาน ระหว่างพัก หลังเลิกงาน 2 ช่วง 2 อัตรา
Time on-web & i3S
ระบบที่ออกแบบเพื่อ เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการร้องขอ และการอนุมัติ พนักงานสามารถบันทึกขอลางาน ขอทำโอที ขอเปลี่ยนกะ ขอแลกกะ พร้อมระบบการอนุมัติตามสายงาน หรือข้ามสายงานได้หลายระดับ ยังสามารถทำงานบน On-web or Online ผ่าน Smart Phone , Tablet ได้ หรือหากต้องการให้พนักงานบันทึกข้อมูลด้วยตนเองแบบง่ายๆ ด้วยระบบจอสัมผัส ก็สามารถเลือกใช้งานบน i3S ได้
 

Payroll 

รองรับการกำหนดรหัสเงินได้ เงินหัก ได้ไม่จำกัด และสามารถเลือกได้ว่าจะให้คำนวณ ภาษี ค่าล่วงเวลา ค่าประกันสังคม ค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กำหนดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย, วิธีการคานวณภาษี, คำนวณเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ, รองรับการจ่ายเงินโดยแบ่งจ่ายเป็นเงินสด และโอนเข้าบัญชีธนาคารได้หลายๆ ธนาคาร, รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลเข้า GL (ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป)

E-slip 

ระบบส่งสลิปเงินเดือน สลิปโบนัสงวดพิเศษ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผ่านทางอีเมล์ พร้อมรหัสลับในการเข้าดูข้อมูล รวมถึงแจ้งการตอบกลับเมื่อได้รับ e-mail  

 

Analysis

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลโดยสามารถเขียนคำสั่ง และโอนข้อมูลตามคำสั่งนั้นๆ ได้ในรูปแบบ .xls, .text, .csv นำมาจัดทำรายงาน กราฟ ได้ตามต้องการ จากฟิลด์ข้อมูล SM,EM,TA

Training

สามารถกำหนดกลุ่มหลักสูตรและระยะเวลาที่ใช้ได้อย่างหลากหลาย เช่น กำหนดหนึ่งหลักสูตรได้หลายวิทยากร หรือหนึ่งวิทยากรได้หลายหลักสูตร วางแผนการฝึกอบรมได้ต่อคน ต่อหลักสูตร แบบรายเดือน รายปี (Training Road Map) วางแผนการฝึกอบรมแบบ OJT กำหนดระดับทักษะก่อน ก่อนการอบรม และปรับระดับทักษะพนักงานตามเกณฑ์การประเมินผลหลังการฝึกอบรมให้อัตโนมัติ

Appraisal

การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะแสดงถึงความรู้ ทักษะ ความสามารถ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีการประเมินแบบ 360 องศา ยึดคุณลักษณะบุคคล พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ยึดผลสำเร็จของงานและวัตถุประสงค์เป็นหลัก ใช้ผู้ประเมินหลายคนทั้งภายในและภายนอกองค์กร และให้ประเมินตนเอง เพื่อนำผลประเมินที่ได้ไปปรับเงินเดือน โบนัส ตำแหน่งงาน โอนย้าย เลิกจ้าง รวมถึงการฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากร  

Welfare

ระบบจัดการส่วนสวัสดิการพนักงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ห้องพยาบาล ผลการตรวจสุขภาพ ประกันชีวิตพนักงานแบบกลุ่มตามความเสี่ยง ระบบเงินกู้ยืม รถรับส่งตามระยะทาง คลังอุปกรณ์สำนักงาน คลังชุดฟอร์มพนักงาน รองรับการบันทึกสวัสดิการเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม ตามตำแหน่งงาน 

สามารถแยกรายได้ที่นำมารวมเป็นเงินได้สวัสดิการ สรุปค่าใช้จ่ายในการใช้สวัสดิการ  รายงานสรุปตามประเภทของสวัสดิการ หรือ ตามช่วงเวลาที่กำหนดได้ 

Recruitment 

วางแผนอัตรากำลังพลขององค์กรได้ ตรวจสอบอัตรากำลังพลที่ขาด และสร้างใบคำขอตามตำแหน่งงานได้อัตโนมัติ รองรับการกำหนดสื่อในการโฆษณารับสมัครงาน กำหนดคุณสมบัติของตำแหน่งงานที่ต้องการได้ มีระบบการแจ้งเตือนข้อมูลที่อยู่ใน Black List และอดีตพนักงานของบริษัท

นอกจากนี้ HR-Focus ยังมีระบบประมวลผลแบบอัตโนมัติ ผ่านโมดูล Import & matching time auto ในการดึงข้อมูลเวลาสแกนเข้า-ออก เข้าฐานข้อมูล Microsoft SQL HR-Focus แล้วทำการจับคู่กะ ประมวลผลชั่วโมงการทำงานให้อัตโนมัติ  สามารถเรียกดูข้อมูลเวลาการมาปฏิบัติงานของพนักงานได้แบบทุกๆ นาที หรือตามเวลาในแต่ละวัน เพิ่มความสะดวกในการทำงาน รวมถึงมีระบบการแจ้งเตือนในกรณีที่เครื่องสแกนไม่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายได้ 

HR-Focus รองรับการขยายงานของบริษัทได้ในอนาคตด้วยแผนการพัฒนาตามความต้องการใหม่ๆ และการเติมเทคโนโลยีล้ำๆ ให้กับ HR-Focus อย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้สามารถใช้ HR-Focus ผ่าน Smart Phone & Tablet รองรับการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยเลือกติดตั้งได้ทั้ง บนระบบ On Cloud หรือ On Premise

HR-Focus จึงเหมาะกับยุค 4.0 พร้อมทั้งเรื่องคุณสมบัติในการทำงาน ทั้งเรื่องการจัดการขนาดข้อมูล และเรื่องรายงานเชิงวิเคราะห์ อีกทั้ง ภัทร โปรเกรส ยังเชี่ยวชาญในการจัดการเรื่องความปลอดภัยของระบบและข้อมูล จึงให้ความมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะปลอดภัย เราจะร่วมกันบนเส้นทางการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลที่เต็มไปด้วยความท้าทายอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เราไปด้วยกัน.