E-Paperless : eform eflow esign

 

ประโยชน์ของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (E-Signature) ที่ช่วยองค์กรธุรกิจ มีอะไรบ้าง ?

 

5 ประโยชน์ของ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (E-Signature)

 

1. ลงนามในเอกสารได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะทำงานจากที่ไหน
2. ติดตามความคืบหน้าในงานเอกสารได้แบบเรียลไทม์
3. ข้อผิดพลาดน้อยกว่าการเซ็นลงบนเอกสารกระดาษ
4. กรอกข้อมูลและลงลายเซ็นได้บนทุกอุปกรณ์
5. ความปลอดภัยสูงกว่าการเซ็นลงบนเอกสารกระดาษ

E-Paperless solutions มาในรูปแบบ eForm eFlow eSign สร้างเอกสารด้วย platform ใดๆ ก็ได้ Microsoft 365, Office 365, Acrobat, PDF เป็นต้น ระบบจะทำการสร้าง Workflow Automation ให้ตามเงื่อนไข ตามลำดับตำแหน่ง ตามจำนวนเงิน เพื่อการขออนุมัติภายในองค์กร รวมถึงการเซ็นสัญญาสำคัญๆ ที่มีมูลค่า และมีภาระผูกพัน E-Paperless มาพร้อมความสะดวก ง่ายดาย ยืดหยุ่นในการใช้งาน โดยไม่ละเลยมาตรฐานสากลเรื่องความปลอดภัยของเอกสาร

eForm eFlow eSign เป็น solution ที่ดึงเอาความสามารถหลักๆ ของ 4 เทคโนโลยีมาประกอบร่างให้สมบูรณ์แบบพร้อมใช้งาน กำจัดงานเอกสารที่เคยยุ่งเหยิง ใช้เวลามากกว่างานจะสำเร็จ ให้สำเร็จรวดเร็วอย่างมืออาชีพ ภายใต้ E-Paperless solution งานเอกสารทั้งหมดจบในที่เดียว ผู้ใช้งานสร้างเอกสาร สร้าง format เอกสาร ส่งเอกสารไปยังผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีหน้าที่ต้องเซ็น ผู้มีอำนาจเซ็น เซ็นด้วย e-Signature (Digital Signature) รวมถึงการจัดเก็บและค้นหา ที่สำคัญผู้ใช้จะได้รับรายงาน Timeline ของเอกสาร ที่แจกแจงรายละเอียดชัดเจน สร้าง แก้ไข ส่งต่อ เซ็น โดยใคร เวลาใด เป็น Timeline ที่ไม่มีใครแก้ไขได้ E-Paperless solution จึงถูกหลักเกณฑ์และมีมาตรฐานตาม ISO27001 และ GDPR

 

นอกจากนี้ระบบ E-Paperless ยังอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกัน (collaboration) การเข้าถึงเอกสาร การแชร์เอกสาร ผ่าน SharePoint ได้ ข้อมูลของทุกคนจึงเป็นปัจจุบัน และ ผู้ดูแลระบบก็สามารถจัดการระบบได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อช่วยสนับสนุนให้ทุกส่วนงานทำงานได้อย่างราบรื่น ไร้ข้อติดขัด

E-Paperless มี eForm และ eFlow (workflow automation) มาตรฐานกว่า 28 แบบให้เลือกใช้ ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยน look & feel รวมถึง workflow automation ได้ตามต้องการ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) eForm มีให้เลือกดังต่อไปนี้

 1. แบบฟอร์มการแจ้งซ่อม รับเรื่อง (Customer Service)
 2. แบบฟอร์มการประเมินราคาค่าซ่อม (Service cost estimation)
 3. แบบฟอร์มการบันทึกวาระการประชุมต่างๆ (Meeting Conclusion & Acknowledge)
 4. แบบฟอร์มการประเมินราคาโครงการ (Project Estimate Cost)
 5. แบบฟอร์มการเปิดโครงการ (Project / Work Kick off)
 6. แบบฟอร์มการส่งมอบงานโครงการ (Project Completion Acceptance)
 7. แบบฟอร์มการบันทึกค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ (Budget Tracker)
 8. แบบฟอร์มการขอทำงานที่บ้าน (Work From Home Request)
 9. แบบฟอร์มขอใช้พื้นที่ในสำนักงาน หรือห้องประชุมตามมาตรการ Social Distancing(Space Booking Request)
 10. แบบฟอร์มขอออกนอกพื้นที่ (Customer site visit request)
 11. แบบฟอร์มการขอเข้าประชุม (บุคคลภายนอกขอเข้ามาใช้ห้องประชุม) Meeting room request for guest
 12. ขอสำรวจพื้นที่ และ ส่งสินค้า (บุคคลภายนอกขอเข้าพื้นที่) (Site inspection and goods deliver for guest)
 13. แบบฟอร์มขออนุมัติค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ (Expense Request)
 14. แบบฟอร์มการจอง ยืม ขอใช้ อุปกรณ์ต่างๆ (Equipment Booking Request)
 15. แบบฟอร์มขอลางานตามประเภทต่างๆ (Leave Request)
 16. แบบฟอร์มการแสดงความเห็น (Opinion Sharing)
 17. แบบฟอร์มการสัมภาษณ์งาน (Interview Checklist)
 18. แบบฟอร์มการบันทึกการเริ่มงานของพนักงานใหม่ (On Boarding Check List)
 19. แบบฟอร์มขอคอร์สอบรม (Trainingcourse Request)
 20. แบบฟอร์มการบันทึกการเรียนรู้  (Training Result Feedback)
 21. แบบฟอร์มสำรวจการมีส่วนร่วม และพัฒนาการของพนักงาน (Employee Engagement & Career Survey)
 22. แบบฟอร์มยินยอมปฏิบัติตามนโยบายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ (Computer Act)
 23. แบบฟอร์ม PDPA Request Form
 24. แบบฟอร์มการบันทึกและดูรายละเอียดเอกสารต่างๆ ในรูปแบบ PDF (PDF Reader)
 25. แบบฟอร์มสัญญาให้เช่า (Rental contract)
 26. แบบฟอร์มสัญญาว่าจ้างระหว่างองค์กร กับบุคลากร (Employee hiring contract)
 27. แบบฟอร์มสัญญาว่าจ้างงานโครงการระหว่างองค์กร กับ คู่ค้า
  (Contract between a company and a partner)
 28. แบบฟอร์มสัญญาว่าจ้างงานโครงการระหว่างองค์กร กับ ลูกค้า
  (Contract between a company and a customer)

ประโยชน์ของ E-Paperless eForm eFlow eSign ก้าวย่างสู่ Digital Transformation

 • ลดต้นทุนกระดาษ ค่าใช้จ่ายการส่งเอกสาร พื้นที่จัดเก็บ ลดเวลาการถ่ายเอกสาร และนำเสนอเซ็น
 • ลดความเสี่ยงเอกสารสูญหาย หรือถูกเปิดระหว่างทาง
 • ตอบสนองต่อ New Normal เช่น work from home, social distancing
 • ก้าวสู่องค์กรสมัยใหม่ Digital Transformation และใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 • Compliance กับมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล สร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ให้กับองค์กร เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

 

สิ่งที่ผู้ใช้ต้องมีในการใช้งาน E-Paperless คือ Microsoft 365 Business Standard หรือ Office 365 E3 เพื่อรองรับงานเอกสารที่เป็นการแจ้งให้ทราบ แจ้งขออนุญาต ขออนุมัติให้ดำเนินการ หากเป็นเอกสารที่ต้องการลายเซ็นที่มีผลทางกฎหมายชัดเจน เป็นสัญญาที่มีมูลค่าสูงๆ มีพันธะผูกพันกัน มี Timestamp ต้องเพิ่ม Adobe Sign เพื่อการเซ็นเอกสารที่ได้รับการยอมรับในทางกฎหมาย และ ตรงตามมาตรฐาน ISO27001 และ GDPR.

 

สนใจใช้งานติดต่อสอบถาม บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด markeing@bhatarapro.com  หรือ inbox ที่ www.facebook.com/Bhataraprogress, โทร 0 2732 2090.

 

E-Paperless eForm eFlow eSign by Bhatara Progress.