Service

จัดจำหน่ายซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ 

สินค้าด้านไอที และอุปกรณ์ต่อพ่วง

รับวางระบบ

นำเสนอโซลูช่ันด้านไอที เพื่อให้รองรับและตรงตามความต้องการในธุรกิจของลูกค้า