Microsoft Dynamics 365 HR

พนักงานทำงานสำเร็จธุรกิจก็สำเร็จ

Dynamics 365 Human Resources สร้างระบบการทำงานที่ทำให้คนทำงานก้าวหน้า ธุรกิจเติบโต


Transform employee experiences

สร้างประสบการณ์ใหม่ในการทำงานด้วยการส่งเสริมให้พนักงานบริการตัวเอง เข้าถึงทุกข้อมูลที่จำเป็นด้วยตัวเอง

 • ได้ใจพนักงาน ด้วยข้อมูลของพนักงานแต่ละคน ความสำเร็จที่ผ่านมา ทักษะต่างๆ ที่มี ให้ความสนใจเรื่องใด
 • ทุกคนให้บริการตัวเองได้ เช่น update ข้อมูลส่วนตัว การเข้าอบรม และตารางการทำงาน การลางาน
 • ผู้จัดการทำงานในระดับจัดการได้ดีขึ้น ด้วยการสนับสนุนให้ผู้จัดการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับผลงานของทีมงาน งานอื่นใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน หรือเป็นปัจจัยให้งานชงัก  
 • LinkedIn Learning หรือ Dynamics 365 Guideจะให้แนวทางการจัดการอบรมที่เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละหน้าที่ ตำแหน่ง 

 

ใช้ HR programs ให้มีประโยชน์สูงสุด และง่ายที่สุด

 • จัดการเรื่องผลประโยชน์ เงินชดเชย การลางาน วุฒิบัตร การอบรม ข้อบัญญัติต่างๆ รวมถึงรายงานการลางานที่ตรงตามข้อบัญญัติ FMLA, ADA และ การหาบุคคลากร การเข้าถึงผู้สมัครงานที่ใช่สำหรับองค์กร ได้อย่างง่ายที่สุดและมีประโยชน์ต่อองค์กรที่สุด เช่นสร้างระบบเงินชดเชยที่ทำงานได้อัตโนมัติสำหรับคนทั้งองค์กร หรือการปรับเปลี่ยนเฉพาะบุคคล

 

Increase organizational agility

เพิ่มความคล่องตัวในการทำงานให้กับองค์กร พร้อมสำหรับการขยายตัว และระบบความปลอดภัยในการใช้งาน

 • ลดความซับซ้อนของสายบังคับบัญชา เพิ่มความชัดเจนเรื่องหน้าที่การทำงาน
 • เพิ่มประสิทธิภาพเรื่องขั้นตอนการทำงาน และการจัดการผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน
 • เติมความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และมาตรฐานในการทำงานให้กับต้นทุนมนุษย์
 • Dynamics 365 – HR ทำงานบน Azure จึงมั่นใจเรื่องความปลอดภัย และ compliance ในระดับสากล
 • คุณสามารถปรับ look & feel ได้ด้วยตัวเองตามต้องการ


Discover workforce insights

ทุกภาพชัดทุกแกนด้านกำลังคน ด้วย PowerBI ช่วยให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเหตุตามผลอย่างเหมาะสม สร้างความไว้วางใจกันได้ยิ่งขึ้น และยังสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

 • ปรับปรุงการวางแผนจัดกำลังคน ตัดสินใจได้อย่างมั่นใจด้วยข้อมูลที่ชัดเจน
 • ลดความซับซ้อน ซ้ำซ้อนในการทำงาน ด้วยการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ได้อย่างสะดวก
 • สร้างบรรยากาศในการทำงานที่อยู่บนการรับฟังซึ่งกันและกัน เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกกันผ่าน Customer Voice.