Activities

ประจำปี

* ประชุมแผนงาน
* ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
* พาพนักงานไปท่องเที่ยว
* กิจกรรมเพื่อสังคม
* ทำอาหารเลี้ยงพนักงานทุกเสาร์ต้นเดือน