Microsoft Dynamics 365 ระบบบริหารจัดการธุรกิจ

Microsoft Dynamics 365 ระบบบริหารจัดการธุรกิจที่ประสานทุกส่วนงานให้เป็นหนึ่งอย่างอัจฉริยะและอัตโนมัติ

Microsoft Dynamics 365 ทำให้ทุกส่วนงานประสานการทำงานเป็นหนึ่งอย่างอัจฉริยะโดยอัตโนมัติบนระบบเดียวกัน ช่วยให้ธุรกิจ Transform from Analog to Digital ได้อย่างทรงประสิทธิภาพทั้งในด้านของเวลา ทรัพยากร และ การลงทุน และที่สำคัญ Microsoft Dynamics 365 เป็นพลังเทคโนโลยีที่ช่วยคุณขับเคลื่อนธุรกิจบนโลก Digital ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทำให้คุณได้ใช้ประโยชน์ของ IoT, AI, Robot, Mobile อย่างเต็มที่ รวมถึงรายงานที่ให้ความกระจ่างในทุกแง่มุม แสดงถึงแนวโน้มที่จะเกิดในอนาคต ส่งผลให้คุณสร้างสรรค์กลยุทธ์ได้อย่างแยบยลตอบโจทย์ปัจจุบัน รองรับอนาคต

Microsoft Dynamics 365 ทุกส่วนงานประสานการทำงานเป็นหนึ่งที่ครอบคลุมทั้งการเพิ่มจำนวนลูกค้าและยอดขาย การจัดการต้นทุน การบริหารการผลิต การสร้างนวตกรรมสินค้าและรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ การบริหาร warehouse & logistics รวมถึงการให้บริการแบบ “ตรงเวลา ตรงจุด ตรงใจ” การรับฟังอารมณ์ ความเห็นจาก social และ รายงานที่นำเสนอ “Next Action & Forecast” สำหรับระดับปฏิบัติการ และผู้บริหารแบบฉับพลันทันใจ 

เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน และแน่ใจได้ว่า Dynamics 365 มีประโยชน์คุ้มค่าอย่างแท้จริง บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด จะยกตัวอย่างการ implement Dynamics 365 ที่ตอบโจทย์แนวทางการผลิตและการตลาดสมัยใหม่ คือ “mass personalization” “mass customization” ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ผลิตต้องมีกำไร ตรงใจลูกค้า และส่งถึงมือลูกค้าภายในเวลาอันสั้น ทั้งสองโมเดลนี้มีความต่างกันไม่มาก Personalization เป็นการตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้าที่มีความชอบใกล้เคียงกัน หรือเหมือนกัน นำเสนอสินค้าและบริการโดยใช้พฤติกรรมของคนตามอายุ เพศ อาชีพ แหล่งที่พัก กิจกรรมที่ทำ (เช่น กำลังท่องเที่ยว ออกกำลังกาย) ในการนำเสนอสินค้า “a specific trait that matches them up with a larger group of people. Behavioral targeting represents a concept that is similar to mass personalization.” ในส่วนของ Customization เป็นการนำเสนอสินค้าบริการตามความต้องการ รสนิยม ความชอบเฉพาะบุคคล หรือเฉพาะกลุ่ม เป็นการทำงานร่วมกันของลูกค้าและผู้ผลิต ลูกค้าออกแบบสินค้าแจ้งความประสงค์ว่าอยากให้ทำอะไรได้บ้าง ผู้ผลิตก็ต้องคิดหาแนวทาง หาวัตถุดิบต่างๆ ที่จะผลิตให้ได้ ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีข้อจำกัดในบางเรื่อง ที่ต้องหาจุดที่ทำให้ก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆ แล้วผลิตออกมาให้ลูกค้าได้ใช้งานได้จริงอย่างรวดเร็ว

ทั้ง Mass Personalization และ Customization ดูเหมือนจะเป็นโจทย์ยากของการบริหารต้นทุน ผลิต mass ก็แทบจะไม่เหลือกำไร แต่ด้วยแนวทางสมัยใหม่นี้ต้องผลิตน้อยลง ผลิตสินค้าเดียวกันแต่มีบางอย่างที่ไม่เหมือนกัน การผลิตที่ต้องเน้นความหลากหลายมากกว่าปริมาณเพื่อเอาใจเฉพาะกลุ่ม และที่สำคัญมีเวลาในการทำงานสั้น เพราะทุกอย่างต้องเร็ว แล้วจะบริหารจัดการต้นทุนอย่างไร Breakeven จะอยู่ตรงไหน นี่คือประเด็นสำคัญที่ Dynamics 365 ช่วยได้ 

Microsoft Dynamics 365 สร้างขั้นตอนการผลิตที่ตอบโจทย์นี้ได้ คุณสามารถสร้างโมเดลกำหนดต้นทุน คุณสามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการใช้โมเดลจำลองและการพิมพ์ต้นแบบ 3 มิติ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยง และเพิ่มความมั่นใจในการผลิตชิ้นงานจริงที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุกมิติ Dynamics 365 รองรับการผลิตทั้งแบบ Discrete, Process, และLean โดยใช้ข้อมูลเรียลไทม์ และยังมีจุดเด่นในการผลิต เช่น สามารถ Configure-to-order, Assemble-to-order, Make-to-order, Make-to-stock 

Dynamics 365 สนับสนุนการผลิตเพื่อให้บริษัทตอบสนองโมเดลการผลิต การตลาดสมัยใหม่ ได้ด้วยจุดเด่นๆ พอสังเขป ดังนี้

1. “Workspace” ที่ช่วยประสานทุกฝ่ายการทำงานให้เป็นหนึ่งเดียว เช่น การผลิตในทุกขั้นตอนจะเชื่อมต่อกับฝ่ายขาย จัดซื้อ คลังสินค้าและจัดส่ง และฝ่ายบำรุงรักษา ทำให้การทำงานมีความคล่องตัว ลดปัญหาความขัดแย้งด้วยการดึงทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนในขั้นตอนการผลิตอย่างเหมาะสมและจริงจัง เป็นการประสานคน ขั้นตอน และข้อมูลภายใต้ระบบการทำงานเดียวกัน ข้อมูลและเป้าหมายเดียวกัน 

2. ผู้ควบคุมการผลิตสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างดีเยี่ยม สามารถกำหนดนัดหมายและผลิตเสร็จตรงเวลา เพราะมีข้อมูลมากพอทั้งในส่วนของภาพรวมของใบสั่งผลิต วัตถุดิบ เครื่องจักร คนงาน  ด้วยข้อมูลทั้งหมดที่มีช่วยให้ผู้ควบคุมการผลิตสามารถคำนวนกำหนดเวลาได้ทั้งจาก Available-to promise, Capacity-to-promise เช่น จำนวนใบสั่งผลิตทั้งหมดทั้งคำสั่งใหม่ และที่ค้างอยู่ ตรวจสอบได้ว่าวัตถุดิบพร้อมหรือไม่สำหรับใบสั่งผลิตตามตารางงานในวันที่ต้องการ ต่อจากนั้นระบบจะช่วยจัดการการเตรียมใบสั่งซื้อ การรับใบสั่งซื้อ และการติดตาม รวมถึงสามารถตรวจสอบกำลังการผลิต ความพร้อมของเครื่องจักร จำนวนคนงานว่าสัมพันธ์กับใบสั่งผลิตหรือไม่ 

3. ผู้ควบคุมการผลิตจัดตารางเวลาและการจัดลำดับการผลิต เพื่อรวมการผลิตสินค้าที่คล้ายกัน ในขณะที่ยังคงตอบสนองตามที่ลูกค้าเรียกร้องได้ และที่สำคัญคือ การกำหนดค่าผลิตภัณฑ์โดยยึดเอาข้อกำหนดซึ่งได้จากใบสั่งขาย (Sale order) ใบสั่งซื้อ ใบสั่งผลิต 

4. การรับรู้ต้นทุนตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง จนกระทั่งผลิตเสร็จ 

5. ความสามารถในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ หรือสินค้าระหว่างรอบการวางแผนและรอบการผลิต

6. ควบคุมการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่ง Dynamics 365 รองรับด้วย Potency Management การกำหนดการผลิตตามมาตรฐานของแต่ละประเทศ ของแต่ละสินค้า เช่น อาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย เสื้อผ้าเพื่อผู้เป็นโรคภูมิแพ้ รองเท้าสุขภาพ รวมถึงความสามารถในการตรวจสอบย้อนหลังที่มาของวัตถุดิบเพื่อควบคุมคุณภาพอย่างจริงจัง

นอกจากนี้ Dynamics 365 ยังมีคุณสมบัติที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญ คือ Supply Chain Management ซึ่งรวมการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง  การบริหารคลังสินค้าหลายแห่ง การติดตามสินค้า การคาดการณ์ความต้องการ (อุปสงค์) การประสานงานกับ logistic agency เป็นต้น

ขอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด 

Contact Form