Azure, Cloud Computing,  is ahead to fuel business growth –เพิ่มสมรรถนะในการทำธุรกิจอย่างไม่มีขีดจำกัด ภายใต้มาตราฐานการรักษาความปลอดภัยสูงสุด ลดปัญหาการดูแล Data Centre  

 
Azure is ahead to fuel business growth.
 

ปัจจุบันนี้แผนการขยายธุรกิจ มาพร้อมๆ กับแผนการใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีจึงเป็นเงินทุนก้อนแรกๆ ที่ต้องลงทุน ทำอย่างไรการลงทุนนี้จึงเป็นตัวจักรกลที่ใช้งานได้คุ้มค่า ทันสมัย ปรับเปลี่ยนได้ตามแผนการณ์ ตามสภาวะการตลาด ภายใต้งบประมาณอันจำกัด ถ้าจะต้องจ่ายเพิ่มก็เป็นการจ่ายอย่างสร้างสรรค์เพราะธุรกิจเติบโต 

Azure Cloud Computing เป็นการลงทุนทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ที่คุ้มค่า ลงทุนเท่าที่จำเป็น ไม่ต้องจ่ายเงินเผื่อ และไม่ต้องเสียของเมื่อถึงเวลาที่ธุรกิจเติบโตต้องขยายระบบ แต่กลับพบว่าระบบที่ลงทุนไว้ล้าสมัยไปแล้ว และที่สำคัญ Azure รับประกันความเสถียร 99.95% จึงมั่นใจว่าระบบของท่านพร้อมทำงานรับทรัพย์เกือบทุกนาที

Azure มี service ให้ใช้มากมาย เช่น

 • Reach your customers everywhere, on every device, with a single mobile app build
 • เข้าถึงลูกค้าทั่วโลก ด้วย mobile app เพียงหนึ่งเดียวที่ใช้งานได้ทุกประเภท device
 • Give customers what they want with a personalized, scalable, and secure shopping experience
 • เอาใจลูกค้าแต่ละคน ด้วยระบบที่ยืดได้ตามความแรงของ promotion และให้ความปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิต
 • Connect with customers worldwide with digital campaigns that are personalized and scalable
 • ระบบจะต้องรองรับการสื่อสารแคมเปญผ่าน social ที่ต้องทำทั้งในระดับ “บุคคล” และ คนกลุ่มใหญ่
 • Protect your data and applications no matter where they reside to avoid costly business interruptions
 • ด้วยงบประมาณอันจำกัด ก็มั่นใจได้ว่า data และ app ของคุณปลอดภัย
 • Protect all your major IT systems while ensuring apps work when you need them most
 • สร้างความเชื่อมั่นว่าระบบสารสนเทศยังทำงานได้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ธุรกิจกำลังไปได้ดี หรือ ในเวลาเกิดเหตุเภทภัย
 • Build apps faster, focusing on innovation instead of infrastructure management
 • ให้เวลากับการสร้าง apps ที่มีนวตกรรม อย่ามัวเสียเวลากับเรื่อง infrastructure

  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ >>