Data center in Compliance with SET

data center ที่จะผ่านการตรวจของ auditor ย่อมต้องสร้างความมั่นใจได้ว่าระบบการทำงานมีมาตรฐานตามกฎของตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลมีความปลอดภัยสูง และระบบทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ถือหุ้น


ข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อ marketing@bharapro.com

Contact Form